วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ဝွၵ်းၶီႈလဝ်ႈလႆႈေမး

သူႇရႃးႜင်ႉဝႃႈလဝ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈမူိင်းတႆး ၶိတ်ႇၾႆၢးသႂ်ႇလုၵ်ႉမႆႈ တူၵ်းတွင်ႉသႆႈမဝ်းမူၼ်ႈ ၵဝ်းထူၼ်ႈတဝ်မူိင်းၽီ ႁၼ်လွင်ႈလီလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ပဵၼ်ယၼ်ႉသူးရႃးလဝ်ႈယဝ်ႉ။

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ၶၢဝ်ႇ

မၳႇသုင်ၶႃႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆး သင်ဝႃႈၶႆႈထႆႇငဝ်းတူင်ႉႄလႈသင်
တတ်းေတႃႇ ႁၢင်ႈႄလႈသင် တိတ်းေတႃႇမႃးတီႈ
087-341-8620 ၼႆႉေသၵမ်းၶႃႈ

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553shanวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ယႃႇ

ယႃႇၵုမ်ႇမုိင်ႉငဝ်ႇၼွၼ်းလပ်း
ယႃႇၸၳၸပ်းတၢင်းၶၢၼ်ႉ
ယႃႇမၢင်ႉေတႃႇလွင်းၵိၼ်ယႃႈ
ယႃႇေပၵူမ်ၽႃႈမူၵ်းႛဝ် တုိၼ်ႇလႃႈ
ယႃႇၽႃႈၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၶူိဝ်း
ယႃႇမိူဝ်းေသႃႉႛမ်ႈၽူၺ်းပူိၼ်ႈေသလုိမ်းတႆး
ယႃႇယႃႉၵဝ်းဢူၼ်လွင်ႈၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ယႃႇႝႈပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆတႃႉတႆး။

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ယႃႇလုိမ်း မူိင်းၵဝ်ႇ

ယၢၼ်ႁုိင်ၸၳထုိင်မူိင်းၵူိတ်ႇ သမ်ႉၽၢတ်ႇမႃးၵႆ မူိဝ်ႈလၳေတၶုိၼ်းႜတ်ႈ ဝူၼ်ႉယူႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ မူိၼ်ႁၢင်ႈဢမ်ႇသူိဝ်း
ေတမူိဝ်းသမ်ႉယၢၼ်ၵႆ ပႆတီႈတၢင်းဢၢၼ်း မူိဝ်ႈပႆႇထုိင်တီႈယူိင်းမၢႆ ၵွပ်ႈငုိၼ်းႁႃႉ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵွပ်ႈမူိင်း ေပႃးမႃး
ထၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ၽၳၽၳေၵႃႈယင်းပႆႇႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ ႁဵတ်းသင် ?ပီႈၼွင်ႉတႆးၽူင်ႉပႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမူိင်း ဢွၼ်ၵၼ်
မႃးယူႇၶၢဝ်းတၢင်းႁုိင်ၼၢၼ်း မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈလီ မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈၶီ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်းလင်တီႈယူႇၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မၢင်ၽဝ်ႇ
ေၵႃႈႁဝ်းလိုမ်း ဢမ်ႇၵုိမ်းဝႆႉၼၳးၸၳယဝ်ႉႁုိဝ် ၶၳႈယွၼ်းသင်ႇမွၵ်ႇ ၸူိဝ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ယႃႇလုိမ်းမူိင်းၵဝ်ႇ
တီႈယူႇတႆးသဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းယၢၼ်မႃးၵႆၼၼ်ႉေသၵမ်း

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ

ယူႇတီႈမူိင်းလၳ ပဵၼ်ၽၳေၵႃႈယႃႇ
သင်ႜတ်ႈထုိင်မႃး ဝဵင်းဢွၼ်ႇမူိင်းေငႃႉ
တီႈႁဝ်းယူႇသၢင်ႈ ၼမ်ႉယွၼ်းႄလႈၼမ်ႉသိမ်ႇ
လႆလူင်းေလႃႈၸူးၵၼ် ပဵၼ်တီႈၸၼ်ၸၳ
တၢင်းႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇ မူိင်းေငႃႉတီႈသဝ်း
ၵူၼ်းလဝ်းေၵႃႈၼမ် တႆးဢွၼ်ႇမူိင်းလွႆ
ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။